Projectomschrijving

In augustus is er W-Fest, één van de openers is het Poolse duo Dark Side Eons. Hier is een uitgebreid gesprekje zodat je weet waaraan je je mag verwachten.

Hier is Dark Side Eons niet zo bekend, dus stel jezelf voor en vertel ons waar je muziek over gaat.
Wij zijn Kate en Leszek – een Electro-Industrial / Dark Wave duo uit Polen. Onze muziek is eigenlijk een samensmelting van onszelf, onze muzikale smaak en van wat we kunnen. Dark Side Eons gaat helemaal over de cycli van leven en dood in het universum, of zo je wil de balans en harmonie tussen duisternis en licht.

Oorspronkelijk was de band een soloproject van Leszek “Morph” Trzaska. Hoe is Kate erbij betrokken geraakt?
Leszek had veel ideeën en schreef veel liedjes, maar om live op te treden was het onmogelijk om alle instrumenten zelf te doen. Kate speelde in het verleden piano, ze houdt van alternatieve muziek en ze is ook een dj, dus zij was de beste optie. Inclusief het feit dat we een koppel zijn, wat echt helpt als we aan onze muziek werken.

Veranderde er veel toen Kate erbij kwam?
Niet echt, ze bracht een nieuw gezichtspunt, kwam af met nieuwe ideeën en voegde er een “vrouwensmaak” aan toe. Ik ga ervan uit dat onze electro-industrial zich mengde met andere genres zoals dark wave, minimal wave en gothic rock, maar dat was eerder een natuurlijk proces.

De band is vrij jong. In 2015 opgericht als mijn informatie correct is, maar in zo’n korte tijd heb je toch veel bereikt, zoals optredens op sommige grote festivals. Tevreden?
We zijn eind 2014 met live shows begonnen. We moeten zeggen dat we heel blij zijn om te zien hoe de band zich uitbreidt. En ja, we zijn tevreden hoe alles gaat. Op dit vlak zijn we onze fans erg dankbaar zijn, ze hebben veel werk verricht om ons te helpen.

Ik hoor invloeden van veel stijlen, van gothic rock tot minimal wave.  Is dit wat de band onderscheidt van zoveel anderen?Muziek is altijd om ons heen, we kunnen geen dag beginnen zonder iets te horen. We kadreren ons werk ook niet, we proberen het gewoon te voelen. Het belangrijkste wat onze muziek bindt is de eindeloze ruimte en de enge leegte; geluiden uit de ruimte of het gevoel dat je erin verloren bent. Leszek was 16 jaar een bassist en zanger bij een thrash-metalcore band, maar nu heeft hij de voorkeur aan industrial metal, dark wave, aggrotech. Kate is meer in batcave, postpunk en cold wave. Stel je de fusie deze genres voor en dat zijn wij!

Je werkt momenteel aan je nieuwste album. Enig idee wanneer die uitkomt?De releasedatum is vertraagd met 7 maanden vanwege de verwondingen die Leszek opliep aan de wervelkolom. Dat stopte helemaal ons werk, maar nu is alles in orde, de liedjes zijn klaar en we wachten op de antwoorden van de labels. Zij zullen de datum regelen, we kunnen alleen maar zeggen dat we echt willen dat die in de herfst of winter van 2018 uitkomt.

Zal die anders zijn dan je debuut Eclipse?We denken dat het volwassener en persoonlijker zal worden. De meeste nummers werden geschreven toen Leszek pijn had aan zijn ruggengraat. Maar er zullen nog steeds vlugge liedjes bij zijn, songs om mee te zingen en depressieve tracks. Ook hebben we het gevoel dat er wat minder schreeuwerige vocalen aanwezig zijn dan op Eclipse. En het belangrijkste is dat we op Eclipse liedjes hebben geschreven tussen 2012 en 2015. Op ons nieuwste album komen alle nummers uit dezelfde periode, dus het album zal meer consistent zijn.

Er zit veel woede in Dark Side Eons. Woede is energie?
Ja, en met liefde is dat net hetzelfde. Ze zijn de beste vrienden. En over de boosheid die we in onze band gebruiken, we denken niet dat het pure ‘woede’ is. Het komt meestal voort uit de onzin van het leven en de leegte die de wereld biedt, de dingen die de mensheid verkeerd doet en zo. We zijn het daar niet mee eens en we zetten onze gevoelens om in muziek. Aan de andere kant – Leszek speelde thrash metal voor het grootste deel van zijn leven, dus misschien komt dat gewoon daardoor (lacht).

Met W-Fest staan jullie voor de tweede keer dat je in België. Wat is jouw indruk over dit kleine land?Eigenlijk zal het de derde keer zijn, we hebben gespeeld op Dubhfest in Oosterzele en een half jaar later was er een optreden in Roeselare. We moeten zeggen dat het Belgische publiek geweldig en erg vriendelijk is. We hebben veel vrienden gemaakt en we zijn verliefd op jullie architectuur!

Hoe zit het met de Poolse muziekscene?
De Poolse scene is zeer geavanceerd. We hebben veel geweldige muzikanten en bands, maar we hebben nieuwkomers en vers bloed nodig – zowel wat bands als fans betreft. Er waren betere tijden voor de Poolse gothicscene. Hetzelfde geldt voor metalmuziek, in feite voor de meeste alternatieve muziek. Nu hebben we het gevoel dat de scène een stevige trap in haar kont nodig heeft om verder te gaan. En we proberen dat te doen.

Welke bands volg je momenteel?Bands waarmee we opgroeiden en het dichtst aan ons hart liggen: The Cure, Clan of Xymox, The Sisters of Mercy, Diary of Dreams, Covenant, Samael en nog veel meer. We houden echt van de sfeer en hun geluiden. Heel vaak luisteren we naar bands als Clannad, Loreena Mac Kennit, Enya en Dead Can Dance.

Zijn er acts die je jezelf wilt zien op W-Festival?
Iedereen, de line-up is zo fantastisch dat we niet weten wanneer we tijd zullen hebben om te eten.

Welke bands volg je momenteel?
Bands waarmee we opgroeiden en het dichtst aan ons hart liggen: The Cure, Clan of Xymox, The Sisters of Mercy, Diary of Dreams, Covenant, Samael en nog veel meer. We houden echt van de sfeer en hun geluiden. Heel vaak luisteren we naar bands als Clannad, Loreena Mac Kennit, Enya en Dead Can Dance.

Zijn er acts die je jezelf wilt zien op W-Festival?
Iedereen, de line-up is zo fantastisch dat we niet weten wanneer we tijd zullen hebben om te eten.

Vertel ons waarom mensen absoluut Dark Side Eons moeten gaan zien op W-Fest.
Je zult zware beats, gitaren en een verfijnde zang horen en je zult veel energie ontvangen. We zullen je wakker schudden, we zullen je afstemmen op de geluiden van het festival, en je zal de rest van de dag veel energie hebben.

Wat heb je het liefst op een festival: ijs, bier of frieten?
Als het bier Duvel is, dan bier!

Wat is je favoriete plaat aller tijden en geef aan waarom.
Leszek : Passage van Samael. Het was de tijd toen ik begon met het opbouwen van mijn persoonlijke kijk op mijn leven en het hele universum. Ik was tegelijkertijd gefascineerd door het boedhisme en het occultisme. Dat album past daar bij.
Kate: Desintegration van The Cure. Waarom? Omdat het een van de beste albums ooit is!

Met wie zou je het niet erg vinden om 8 uur alleen in een lift mee te zitten en wat zou je dan doen?
Wij, de rest van het verhaal is uw verbeelding…

De laatste woorden zijn die van jou …..
Bedankt, kom ons op donderdag op W-Festival om 16.00 uur zien. Vergeet niet onze Facebookpagina te bezoeken. Tot ziens!

 

ENGLISH VERSION

Over here Dark Side Eons isn’t that known, so please introduce yourself and tell us what your music is about.
We are Kate and Leszek – an Electro-Industrial / Dark Wave duo from Poland. Our music is basically a fusion of ourselves, our musical tastes and our skills. Dark Side Eons is all about the cycles of life and death in the universe, we can say – the balance and harmony between darkness and light.

Originally the band was a solo project by Leszek „Morph” Trzaska. How did Kate became involved?
Leszek had lots of ideas and wrote lots of songs but to perform live it was impossible to arrange all the instruments we use. Kate was playing piano in the past, she loves alternative music and she is also a DJ so it was the best option to sign her in. Including the fact that Leszek and Kate are together – that really helps when we work on our music.

I guess the addition of Kate made Dark Side Eons completely different?
Not completely, she brought a new point of view, new ideas and we think “woman taste” 😉 We’ve turned a little bit closer from Electro-Industrial to other genres like dark wave / minimal wave / gothic rock but that came naturally we think.

The band is quite new. Formed in 2015 if my information is correct, but in such short time you have achieved a lot, even playing at some big festivals. Satisfied?
We started playing live shows in November at the end of 2014. We must say that we are very happy to see how the band expands. And yes, we’re satisfied how it all goes. We must say at this point that we are very grateful to our fans – they made lots of work to help us.

You are influenced by many styles, from goth rock to minimal wave. Is this what makes the band different from so many others?
Music is always around us, we cannot start a day without putting something to our player. Also we do not frame our work, we just try to feel it. The most important thing that binds our music is the endless space and this scary void; the sounds that we use must give the audition a feeling of a space travel or being lost in space. Also we must add that Leszek was a bassist and singer in thrash / metalcore band for 16 years and now he prefers Industrial Metal, Dark Wave, Aggrotech styles, Kate is more into Batcave, Post-Punk and Cold Wave so imagine the fusion of all this genres – that’s us, that’s Dark Side Eons and yes, we think that this combination is different.

You are currently working on your newest album. Any idea of an exact date?
The release date is delayed because of the spine injuries Leszek got for 7 months. It totally stopped all our work, but now everything is ok, songs are ready and we wait for the replies from the labels, they will arrange the date, we can just say that we really want it to be autumn / winter 2018.

Will the new one be different from your debut Eclipse?
We think it will be more mature and more personal. Most of songs are written when Leszek was in pain with his spine – so it can be heard in the sounds we used we think. But there will still be fast songs, songs to sing with audience, depressive songs, like usual. Also we get the feeling that there is a little bit less screaming vocals than it was on “Eclipse”. And the most important thing is that on “Eclipse” we had songs written from 2012 – 2015. On our newest album all songs are from the same period so the album will be more consistent.

There’s definitely a hard and harsh edge in Dark Side Eons. Anger is an energy?
Yes and it’s on the same path with love. They are the best friends and they hate to be divided. And about the anger we use in our band – we don’t think it’s pure “anger” from its source. It comes mostly from the nonsense of life and the emptiness the world provides, the things that humanity is doing wrong and all that stuff. We do not agree and we need to transform our feelings into music. From the other side – Leszek was playing thrash metal for most of his life so maybe habits remain 😉

With W-Fest, it’ll be the second time you’ll play in Belgium. What’s your impression about this tiny country?
Actually it would be the third time, we’ve played at Dubhfest in Oosterzele and half year later a gig in Roeselare. We must say that your audience is great and very friendly. We made lots of friends and we are in love with your architecture 😉

While we’re talking about it, what can you say about the Polish music scene?
Polish scene is very sophisticated, we have lots of great musicians, bands but we need newcomers, fresh blood – both bands and fans. There were better times for a goth scene in Poland in the past – the same in metal music, the same in all kinds of alternative music. Now we get the feeling that the scene needs a solid kick in the butt to move on. And we try to do that.

Which bands are you currently following?
Bands that we grew up on and are closest to our hearts are: The Cure, Clan of Xymox, The Sisters of Mercy, Diary of Dreams, Covenant, Samael and many many more, we really like the atmosphere and their sounds. Very often we listen to something different like Clannad, Loreena Mac Kennit, Enya and Dead Can Dance.

Any acts you want to see yourself at W-Festival ?
Everyone, the line-up is so fantastic that we don’t know when we will be having time to eat 😉

Tell us why people definitely should check out Dark Side Eons at W-Fest.
You will hear the heavy beats, guitars, sophisticated vocals and you will receive lots of energy. We will wake you up, we will tune you into the sounds of the festival, and you will get lots of energy for the rest of days.

What do you prefer on a festival : ice cream, beer or French fries ?
If it would be Duvel – beer 😉

What is your favourite record of all time and please state why.
Leszek – Samael « Passage » it was the time when I started to built my personal view on my life and the whole universe. I was fascinated by buddism and occultism at the same time. That album fits to that.
Kate – The Cure « Disintegration » why ? Because it is one of the best albums ever made 😉

With who would you want to be alone in an elevator for 8 hours and what would you do then ?
With ourselves 😉 the rest is your imagination…

The last words are yours…..
Thank you, come see us on Thursday at W-Festival at 16PM. Don’t forget to visit our fanpage facebook.com/darksideeons. See you!

W-Fest
Facebook Dark Side Eons